උපුටාගැනීම්වීඩියෝ

ලංකාවෙ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අහන්න බොහොමත් ආදරයෙන් කියන්නෙ

ලංකාවෙ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අහන්න බොහොමත් ආදරයෙන් කියන්නෙ🙏🙏 අද වෙනකොට ඉතාලියේ ආසාදිතයින් 31000යි මෙච්චර දියුනු රටක. ඒ නිසා හිතන්න

Posted by Brayoni Pinto on Wednesday, March 18, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *