සාමාන්‍යඋපුටාගැනීම්

උතුරට, නැගෙනහිරට හා දකුණට OMP කාර්යාල තුනක් අවශ්‍යයි – බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු

අතුරුදන් තැනැත්තන් පිලිබඳ කාර්යාලය මඟින් අතුරුන් වුවන්ට සාධාරණත්වයක් ඇතිවන පරිදි කාර්යාල තුනක් උතුර, නැගෙනහිර හා දකුණ ආවරණය වන ලෙස ස්ථාපිත කරන ලෙසත්, කාර්යාල වලට අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීමේදී අතුරුදහන් පවුල් වල සුදුසුකම් ඇති අය හට මුල් තැනක් ලබා දිය යුතු බවටත් ඉල්ලා සිටින බව අතුරුදන් වුවන්ගේ පවුල් එකතුව සංවිධානය (FOD) වෙනුවෙන් එහි සභාපති බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

තවද, උතුර, දකුණ හා නැගෙනහිර නියෝජනය වන පරිදි හා 88,89 හා 2008, 2009 කාල පරිච්ඡේදයන් සීමා වන පරිදි සාක්ෂි ඇති යම් සිද්ධීන් කීපයක් තෝරාගෙන මෙම කටයුත්ත ආරම්භ කලයුතු බවත්, ඔහු සඳහන් කරයි.

මෙම කාර්යාලයේ ඉහල තනතුරු සඳහා ව්‍යවස්ථා දායක සභාව විසින් තෝරාගත් නම් කීපයක් ජනාධිපති වරයාට විට භාරදී ඇති අතර, එහි සභාපති තනතුර සඳහා තෝරාගත් නම් දෙකකෙන් එකක් තෝරාගෙන නැවත දැනුම් දෙන ලෙසට ව්‍යවස්ථා දායක සභාව වෙත ජනාධිපති වරයා දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව මේ වන විට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් සභාපති තනතුරටත් නමක් යෝජනා කර තෝරාගත් අනෙකුත් කොමසාරිස් වරුන්ගේද, නම් ඇතුළුව සියලු නම් තෝරා පත් කරගෙන ඇති බවත්, එම නම් ජනාධිපති වරයාට යැවීමෙන් පසු ජනාධිපති වරයා ප්‍රකාශයට කල යුතු බව හා එසේ නොකලොත් දින දහහතරක් තුලදී ඉබේ එම නම් ක්‍රියාත්මක වන බවද, බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කලේ.

එම පත් වන නිලධාරීන්ගෙන් අවශ්‍ය රීතීන් හා විධිවිධාන දීමේදී, අතුරුදහන් වුවන්ට සාධාරණය ඉටු කරයි යන්න බලාපොරොත්තුවන බවද, අතුරුදන් වුවන්ගේ පවුල් එකතුව සංවිධානය (FOD) වෙනුවෙන් එහි සභාපති බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *