අපරාධඋපුටාගැනීම්

උතුරේ දින දින හිස ඔසවන මැර කල්ලි

මැතක සිට උතුරු ප්‍රදේශය මුල් කරගත් කණ්ඩායම් කිහිපයක් විසින් විවිද අපරාධ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. අද උදෑසන සිදුවූ එවන් තවත් එක් සිදුවීමක් GTN විසින් වාර්තා කරයි. මේ සබැඳියෙන් එය කියවිය හැක.

 

උතුරේ දින දින හිස ඔසවන මැර කල්ලි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *