සාමාන්‍යවීඩියෝ

ඛනිජවැලි සමාගමේ නිසි බලධාරියා ඉවත්කළේ කුමන පදනමකින්ද?

අශෝක පීරිස් වෙනුවට මෛත්‍රී පත්කළේ ඇයි?

Posted by Anura Kumara Dissanayake on Tuesday, February 21, 2017

LT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *