උපුටාගැනීම්වීඩියෝ

SAITM විරෝධී රථ පෙළපාලිය කොළඹට

සයිටම් හොර උපාධි කඩය වහා අහෝසි කරනු! රථ පෙළපාලිය කොළඹ කොටුවෙිදි

Posted by Inter University Students' Federation on Friday, February 17, 2017

රථ පෙළපාලිය කොළඹ දී..

Posted by Medical Faculty Students' Action Committee on Friday, February 17, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *