සාමාන්‍යඅපරාධඋපුටාගැනීම්

බිබිල රජයේ ඉඩම් හෙක්ටයාර 150ක් සිංගප්පූරු සමාගමකට

සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට මහවැලි අධිකාරියට අයත් බිබිල ප්‍රදේශයේ හෙක්ටයාර 150ක් සිංගප්පූරු සමාගමකට පැවරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙයි.

‘ගැසල් වෙන්චර්ස්‘ (Gazelle Ventures Ltd) නමැති මෙම සමාගම සිය ලාංකික ඒජන්ත සමාගම වන IMS Holdings Ltd සමග මේ සදහා ඩොලර් මිලියන 152ක් ආයෝජනය කරන්නට සූදානම් වේ. මින් පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 2006 වසරේ චීන සමාගමක් යොදාගෙන ඇතිකරන්නට ගිය සීනි කම්හලක කටයුතු අසාර්ථක වීම නිසා මෙසේ වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් එය සිංගප්පූරු සමාගමක් සමග සිදු කරන්නට නියමිතය. බිබිල ප්‍රදේශයේ හෙක්ටයාර 150ක් මෙසේ පැවරීමෙන් එම සමාගමට 88%ක් සහ රජයට 12% හිමිවන හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරේ.  2017 අයවැයෙන් යෝජනා කළ පෞද්ගලික අංශය සහ රජය හවුල් ව්‍යාපාර ලෙස ආයෝජන සදහා ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේ සැලසුම යටතේ 2018දී මෙම සීනි සමාගමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට නියමිතය.

උපුටාගත්තේ ලංකාවීව්ස්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *