විදෙස්

යුධ අපරාධ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි මිලිබෑන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

යුද අපරාධ ක්‍රියාවන් ගැන ජාත්‍යන්තර පරික්‍ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය කම්කරු පක්‍ෂ නායක මිල්ලිබෑන්ඩ් මහතා අවධාරණය කර තිබේ.

2009දී ශ්‍රී ලංකාවතුල පැවැති අවසන් යුද්දය සම්බන්‍ධයෙන් අපක්‍ෂපාතී විභාගයක් පැවැත්විය යුතු බව හෙතෙම පවසා තිබේ. බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ සභාවෙහි සාමාජිකයන් මිල්ලිබෑන්ඩ් මහතාව හමුවූ අවස්ථාවේදී හෙතෙම මේ බව පවසා තිබේ.

ලබන 15වැනි දින ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සමුළුවේදී බ්‍රිතාන්‍යාවෙහි නියෝජනය ගැන මෙම හමුවේදී සාකච්ඡා කර තිබේ. බ්‍රිතාන්‍යාව එම සැසිවාරයට සහභාගිවීම ගැන එකඟතාවයක් නොමතැයි කම්කරු පක්‍ෂ නායකයා ප්‍රකාශකර තිබේ.

අපරාධ ක්‍රියාවන් දිගටම සිඳුවන බවත් පසුගිය කාලයේදී සිඳුවූ අපරාධ ක්‍රියාවලට නිසි පියවරක් ගෙන නොමැති බව ද බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ සභාව පෙන්වාදී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවතුල සහජීවනය නැමැති මාතෘකාව යටතේ වාර්තාවක්ද දෙමළ සභාව විසින් මිල්ලිබෑන්ඩ් වෙත ලබාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *