අපරාධවිශේෂාංගවීඩියෝ

‘‘හමුදාව තමයි මගේ පුතාව අරගෙන ගියේ.‘‘

‘‘හමුදාව තමයි මගේ පුතාව අරගෙන ගියේ.‘‘විකල්පයෙන් උපුටාගත් ලිපිය කියවන්න මේ ලින්ක් එකෙන් යන්න

 

‘‘හමුදාව තමයි මගේ පුතාව අරගෙන ගියේ.‘‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *