සාමාන්‍ය

උතුරු පළාතෙන් ටී.එන්.ඒට විශිෂ්ට ජයක්

උතුරු පළාතේ වව්නියාව, මුලතිව්, මන්නාරම, කිලිනොච්චි සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනූව ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන 28ක් හිමිව ඇති අතර ප්‍රසාද මන්ත්‍රී ධූර 2ද ඇතුළුව මන්ත්‍රී ආසන 30ක් හිමිකර ගැනීමට එම පක්ෂය සමත්ව තිබේ.

එම පළාතෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිව ඇත්තේ මන්ත්‍රී ආසන 7ක් පමණි.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 01ක් මන්ත්‍රී ආසනයක් දිනා ගෙන ඇති අතර වෙනත් කිසිදු පක්ෂයට එම පළාතෙන් මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමිකර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැත.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්ද 41,225ක් සමගින් සියයට 66.10ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගත් ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 4ක් හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රි ආසන 2ක් හිමිවුණේ සියයට 26.67ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගනිමිනි.

සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16,633කි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ ප්‍රතිඵලයට අනුව ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 4ක් හිමිකරගෙන ඇත.

සියයට 78.49ක ප්‍රතිශතයක් සමගින් එම පක්ෂය ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,620කි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 7063ක් ලබාගෙන එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් දිනාගෙන ඇත.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද 33,118ක් ලබාගත් ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 3ක් ලබාගැනීමට සමත් විය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක් මන්ත්‍රී 1ක් හිමිවු අතර එම පක්ෂය ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15,104කි.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට ද මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1ක් මන්ත්‍රි ආසනයක් හිමිව තිබේ.

එම පක්ෂයට ලැබී තිබු ඡන්ද සංඛ්‍යාව වුයේ ඡන්ද 4571කි.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 3ක් දිනාගත් ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 37,079කි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 7897ක් ලබාගනිමින් 1ක් මන්ත්‍රී ආසනයක් දිනාගෙන ඇත.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඡන්ද දෙලක්ෂ 13,907ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 14ක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 35,995ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 2ක් හිමිකර ගැනිමට සමත් වුණි.

ඒ අනුව උතුරු පළාතේ ඡන්දයෙන් තෝරා ගන්නා මන්ත්‍රී ආසන 36න් 28ක්ම හිමිකර ගැනීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමත්ව තිබේ.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිකර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මන්ත්‍රි ආසන 7ක් පමණි.

ශ්‍රි ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය උතුරු පළාතෙන් එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් දිනාගෙන ඇත.

වෙනත් කිසිදු පක්ෂයක් එම පළාතේ මන්ත්‍රී ආසනයක් දිනාගැනීමට සමත්ව නැත‍.

උපුටාගැනීම: අද දෙරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *