කවි

”ස්වයංපාලන අයිතිය වෙනුවෙන්, අපි උතුරු පළාත් සභාවට තරග කරනවා.”

”ස්වයංපාලන අයිතිය වෙනුවෙන්, අපි උතුරු පළාත් සභාවට තරග කරනවා.” විකල්පයෙන් උපුටාගත් ලිපිය කියවන්න මේ ලින්ක් එකෙන් යන්න

 

”ස්වයංපාලන අයිතිය වෙනුවෙන්, අපි උතුරු පළාත් සභාවට තරග කරනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *