අපරාධඋපුටාගැනීම්

යාපනයේදී සතියක්තුල ළදැරියන් 4 දෙනෙකු දූෂණයට ලක්වේ

යාපනයේදී පසුගිය සතියක්තුල පමණක් ළදැරියන් සිව්දෙනෙකු දූෂණයට ලක්වී ඇතයි පොලිස් ස්ථානවලට කළ පැමිණිලිවලින් වාර්තාවේ. ළදැරියන් දුෂණයට ලක්වී ඇතයි කෝප්පායි, කාංගේසන්තුරයි, හා අච්චුවෙලි ප්‍රදේශවල පිහිටි පොලිස් ස්ථානවලට පැමිණිළි ලැබී තිබේ.

උරුම්බිරායි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයෙහි 15 හැවිරිදි දැරියකු එම ප්‍රදේශයෙහි විසු 25 හැවිරිදි තරුණයකු විසින් දූෂණය කර තිබේ. සිද්ධිය සම්බන්‍ධයෙන් පසුගිය 18වැනි දින බ්‍රහස්පතින්දා කෝප්පායි පොලීසිය වෙත පැමිණිලිකර තිබේ.

පැමිණිල්ලට අනුව සිද්ධියට සම්බන්‍ධ තරුණයාව අත්තඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන 31වැනි දා දක්වා රක්‍ෂිත බන්‍ධනාගාරගත කරන්නයි නියෝගකර තිබේ.

තවද කාංගේසන්තුරයි ප්‍රදේශයෙහි 13 හැවිරිදි හා 14 හැවිරිදි සිසුවියන් දෙදෙනෙකු පසුගිය මැයි මස සිට පසු කාලයේදී එම සිසුවියන් ඉගනුම් ලබන පාසලයෙහි 36 හැවිරිදි ගුරුවරයකු විසින් දූෂණය කර තිබේ.

එම සිද්ධිය සම්බන්‍ධයෙන් පසුගිය 22 වැනි දා කෙ. කෙ. එස් පොලිස් ස්ථානයට පැමිණිළිකර තිබේ. පැමිණිල්ලට අනුව විමර්ශණය කළ පොලීසිය සිද්ධියට සම්බන්‍ධ ගුරුවරයාව අත්තඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත්කර තිබේ.

තවද පසුගිය 18වැනි දින බ්‍රහස්පතින්දා ආවරංකාල් ප්‍රදේශයෙහි 8 හැවිරිදි ළදැරියකුව දූෂණය කර ඇතයි අච්චුවෙලි පොලීසියට පැමිණිළිකර තිබේ. පැමිණිල්ලට අනුව විමර්ශණය කළ පොලීසිය විසින් ආවරංකාල් බටහිර පුත්තූර් ප්‍රදේශයෙහි 19 හැවිරිදි තරුණයකුව අත්තඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත්කර තිබේ.

උපුටාගැනීම : GTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *