අපරාධ

ආරක්ෂක හමුදාවල පුද්ගලික ජංගම දුරකතන ලියා පදිංචි කෙරේ!

පොලීසිය ඇතුළු ආරක්ෂක හමුදාවල සාමාජිකයන් පාවිච්චි කරනු ලබන පුද්ගලික ජංගම දුරකතන සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සිම් කාඩ් පත් ලියා පදිංචි කිරීම අනිවාර්ය කර තිබේ.

මෙම සිම් කාඩ් පත් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් පිහිටවා ඇති ‘ආරක්ෂක හා තොරතුරු නිෂ්කාශන ඒකකය’ නැමති ඒකකයක් වෙත සෑම සිම් කාඩ් පතක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ලියා පදිංචි කළ යුතු බවට නියෝගයක් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇත.

මෙම නියෝගයේ සැබෑ අරමුණ වන්නේ එකී පුද්ගලික දුරකතන ඔස්සේ සිදු කරන සියළු සංවාදයන් පටිගත කිරීම බව මේ පිළිබඳව අපට තොරතුරු ලබා දුන් ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරියා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියේය. මෙවැනි නීතිරීති ආරක්ෂක හමුදාවල සාමාජිකයන්ට අලුතෙන් හඳුන්වා දී ඇත්තේ යුධ අපරාධ සම්බන්ධව ඡායාරූප ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වෙතින් නිකුත් වීමත් සමගය. මේ බව අපට හෙළිකළ ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරියා සඳහන් කර සිටියේ මෙය ‘අශ්වයා පැන ගිය පසු ඉස්තාලය මුරකිරීම’ වැනි මෝඩ ක්‍රියාවක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *